شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج

محسن.

+ ديشب به سرم باز هواي دگر افتاد در خواب مرا سوي خراسان گذر افتاد چشمم به ضريحِ شَهِ والا گهر افتاد اين شعر همان لحظه مرا در نظر افتاد با آل علي هر كه در افتاد بر افتاد! اين قبرِ غَريب الغُربا خسرو طوس است اين قبرِمُغيث الضُّعفا شَمس شُموس است خاكِ درِاو،مرجعِ ارواح و نفوس است بايد ز رَهِ صدق،بر اين خاك در افتاد با آل علي هر كه در افتاد بر افتاد!
محسن.
اين روضه ي پر نور، به جنّت زده پهلو /مغز مَلَك از عطر نسيمش شده خوشبو /بشنيد نسيم سحري رايحه ي او /كز بوي بهشتيش، چنين بي خبر افتاد /با آل علي هر كه در افتاد بر افتاد! /حورانِ بهشتي زده اند، در حرمش صف /خِيلِ مَلَك از نور، طَبَق ها همه بر كف /شاهان به ادب در حرمش گشته مُشرّف /اينجاست كه تاج از سر هر تاجوَ
تسبیح دیجیتال
محسن.
رتبه 0
0 برگزیده
1381 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
محسن. عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top